Kolejne zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

W sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wiele ważnych zmian w treści ustawy o VAT. Zmiany wejdą w życie po wakacjach.

1. Nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów

Najważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących do przypadków, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Z projektowanego art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zmianie tej towarzyszyć ma określenie sankcji dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez NIP-u nabywcy oraz podatników ujmujących wystawione na nich takie faktury w ewidencji VAT. Obu grupom podatników organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP-u nabywcy (zob. projektowane art. 106b ust. 6 oraz art. 109a ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Podatnik sprzedał telefon osobie fizycznej, którą to sprzedaż udokumentował paragonem wystawionym bez NIP-u nabywcy. Po dwóch tygodniach osoba ta poprosiła podatnika o wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż komputera.

Podatnik będzie miał obowiązek wystawić taką fakturę, jednak faktura ta nie będzie mogła zawierać NIP-u nabywcy.

2. Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

Omawiany projekt przewiduje również rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie wyłącza możliwość korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego (obejmującego przede wszystkim podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł – zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Ze zwolnienia tego nie będą mogli korzystać:

  1. podatnicy dokonujący dostaw niektórych kategorii towarów na odległość (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT); towarami, których to dotyczy, będą: preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU z 2008 r. 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU z 2008 r. 26), urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU z 2008 r. 27) oraz maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWIU z 2008 r. 28),
  2. podatnicy dokonujący hurtowych i detalicznych dostaw części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4) (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT),
  3. podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego dokonał dostawy komputera. W związku z tym utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Spowoduje to, między innymi, że podatnik będzie miał obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT (najpóźniej przed dniem utraty prawa do zwolnienia podmiotowego) oraz opodatkować dokonaną dostawę komputera VAT według stawki 23%.

3. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia

Omawiany projekt przewiduje również określenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Definicja ta ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje bowiem dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej dwa lata.

Ze znowelizowanego brzmienia art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania (po wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej) budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia ich użytkowania na potrzeby własne. Tym samym usunięta zostanie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi (stwierdzona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16).

4. Ułatwienia dotyczące rolników ryczałtowych

Omawiany projekt przewiduje również wiele  zmian w przepisach dotyczących rolników ryczałtowych.

Po pierwsze, przewidziane jest wprowadzenie uproszczeń w wystawianiu faktur VAT RR, czyli faktur wystawianych przez będących czynnymi podatnikami VAT nabywców produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych.

Po drugie, zlikwidowany ma zostać warunek odliczania kwot zryczałtowanego zwrotu podatku na podstawie faktur VAT-RR w postaci zapłaty należności za produkty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu (zob. projektowane brzmienie art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT). Zastrzec jednak należy, że warunek ten już obecnie uznaje się za niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nie obowiązuje on już obecnie (zob. przykładowo wyrok NSA z 3 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 2054/14).

Po trzecie, umożliwiona ma zostać zapłata przez nabywca produktów rolnych lub usług rolniczych będzie mógł zapłacić rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–rozliczeniowej, której tenże rolnik jest członkiem (zob. projektowane brzmienie art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT). Obecnie nie jest to możliwe bez utraty prawa do odliczenia kwot zryczałtowanego zwrotu podatku.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3499).

Tomasz Krywan
ekspert Portalu FK, doradca podatkowy
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!